Tekst burgerinitiatief

Wij, de ondertekenaars van het Burgerinitiatief “Stop de bouw van windmolens op land” verzoeken de Kamer een motie aan te nemen met onderstaande strekking:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • omwonenden van windmolens overlast ondervinden van o.a. geluid, slagschaduw en horizonvervuiling,
  • het draagvlak voor groene energie wordt aangetast door de plaatsing van windmolens op land,

constaterende dat

verzoekt de regering om

  • de SDE+ subsidies voor nieuwe windmolens op land op nul te stellen,
  • reeds toegekende SDE+ subsidies voor windmolens op land, die nog niet zijn gebouwd, weer in te trekken,
  • geen Rijksinpassingsplannen voor de bouw van windmolens op land meer vast te stellen,
  • aan de provincies duidelijk te maken dat de aan de provincies opgelegde taakstelling voor windenergie op land volgens de “Structuurvisie Windenergie op land” komt te vervallen,
  • het Nationaal Energieakkoord zodanig te herzien, dat er geen nieuwe windmolens op land meer zullen worden gebouwd,
  • te verklaren dat de bouw van windmolens op land geen nationaal belang vertegenwoordigt,

en gaat over tot de orde van de dag.


Deel deze pagina:   
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail