Er is ruimte genoeg op zee voor windenergie

Volgens het Nationaal Energieakkoord moeten de komende jaren windmolens op land worden bijgebouwd met een capaciteit van 3535 MW. Er is ruimte genoeg op de Noordzee om extra windparken aan te leggen ter vervanging van deze capaciteit.

De overheid heeft “aangewezen gebieden” op zee gereserveerd voor windparken, die onderdeel zijn van het Nationaal Energieakkoord (de blauwe gebieden op onderstaande kaart – bron: Noordzeeloket van de Rijksoverheid). Tevens heeft de overheid “andere aangewezen gebieden” op zee gereserveerd voor windparken, die eventueel ná de periode van het Nationaal Energieakkoord kunnen worden gebouwd (de gele gebieden op onderstaande kaart).

De “andere aangewezen gebieden” zijn driemaal zo groot als wat nodig is om de totale geplande capaciteit van windenergie op land volgens het Nationaal Energieakkoord te vervangen. In onderstaande kaart zijn de gebieden die de windmolens op land moeten vervangen ook in blauw aangegeven. Er is dus plaats genoeg op de Noordzee.

Hieronder volgt een berekening als onderbouwing van het bovenstaande.

Berekening

De capaciteit aan geplande windenergie op land in Nederland volgens het energieakkoord is ca. 6000 MW.[1] Hiervan is 2465 MW al gerealiseerd[1]. Volgens de plannen moet er dus nog 3535 MW op land worden bijgebouwd. De capaciteit van alle kavels van Borssele bedraagt 1400 MW. Op de kaart “Overzicht windenergiegebieden Noordzee” (bovenste kaart) zien we dat de oppervlakte van Borssele ongeveer 430 km2 bedraagt.[2] De capaciteit op de kavels van Borssele bedraagt dus 1400/430 = 3,25 MW per km2. We zien op dezelfde kaart dat de gebieden, die zijn aangewezen voor windenergie ná 2019 (“andere aangewezen gebieden”) een oppervlakte hebben van ruim 1900 km2. Met de huidige stand van de techniek kunnen we op deze kavels dus 1900 x 3,25 = 6175 MW aan capaciteit bouwen (zie onderstaande tabel). Dat is veel meer dan de totaal geplande te bouwen capaciteit op land van 3535 MW.

De opbrengst per geïnstalleerde MW op zee is echter hoger dan op land. De 6000 MW op land heeft een verwachte opbrengst van ca. 54 PetaJoule (PJ) [1] [3]. De opbrengst van de 700 MW van zeewindpark windpark Borssele, kavels III en IV, bedraagt ca. 11 petajoule (PJ).[4]  De verwachte opbrengst op land is dus 54 / 6000 = 0,009 petajoule per geïnstalleerde MW en de verwachte opbrengst op zee is dus 11 / 700 = 0,0157 petajoule per geïnstalleerde MW. De geplande bij te bouwen 3535 MW op land zullen dus naar verwachting 3535 x 0,009 = 31,8 petajoule aan elektriciteit genereren. Hetzelfde kan worden bereikt met het bouwen van 2027 MW op zee, immers, 2027 x 0,0157 is ongeveer 31,8 petajoule. Dit betekent dat de totale bij te bouwen capaciteit op land van 3535 MW kan worden vervangen door slechts 2027 MW op zee met dezelfde opbrengst (zie onderstaande figuur). De capaciteit in de “andere aangewezen gebieden” is 6175 MW. Hiervan is dus slechts één derde nodig om alle nieuwe windenergieplannen op land te vervangen.

Resumerend kunnen we stellen, dat slechts één derde van de “andere aangegeven gebieden” nodig is om de bij te bouwen capaciteit op land te vervangen. Daarnaast zijn er nog meer gebieden in de Noordzee die nog niet zijn aangewezen, maar waarschijnlijk ook geschikt kunnen worden gemaakt voor windenergie. Er is dus voorlopig meer dan voldoende ruimte op de Noordzee om windparken te bouwen.

[1] Structuurvisie Wind op Land, pag. 7, Ministerie Infrastructuur en Milieu
[2] Overzicht windenergiegebieden Noordzee, Rijksoverheid Noordzeeloket
[3] 1 Petajoule (PJ) = 277.777.777,778 Kilowattuur [kWh]
[4] Kamerbrief Uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele, Rijksoverheid, 12 december 2016


Deel deze pagina:   
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail